پروژه ها و نمونه کارها - سردخانه برادران یوسفی

سردخانه برادران یوسفی


Project Description

مکان اجرا : ورودی شهرستان بهار _ استان همدان

نوع کار : حروف برجسته چلنیوم معمولی