پروژه ها و نمونه کارها - تابلوهای صندوق مهر امام رضا و کارآفرینی امید

تابلوهای صندوق مهر امام رضا و کارآفرینی امید


Project Description

مکان اجرا : شهرستان همدان

نوع کار : حروف برجسته چلنیوم معمولی و تابلو فلکسی فیس